Golf Operations Manager | Bull Bay GC

Club website
Salary:
 £Competitive + incentive-based bonus scheme
Date posted:  11th February
Closing date: 12th March

Designed by William Herbert Fowler, Bull Bay Golf Club was officially opened in 1913, a well-established coastal course in a prime tourism area, a respected course with an excellent reputation. A members club managed by an Executive Committee dedicated to improving the course and the whole golf experience.

The successful candidate will replace our PGA golf professional who is leaving after 25 years.

The role will take responsibility for the golf experience of both members and visitors, alongside commercial development of the golf business. The development will be primarily, but not limited to, increased focus on sales & marketing, recruitment & retention of members and attracting increased visitor numbers.

Golf coaching experience would be advantageous but not mandatory, golf shop management would be required together with event management for members and visitors.

The Golf Operations Manager would work in conjunction with the club’s Executive Committee to develop a strategic direction for the golf business including building a future Golf Professional presence with emphasis on creating income growth from new and existing revenue streams. It would also include maintaining and developing relationships with our tourism partners.

Qualities & Experience
 • Golf qualifications are essential
 • Commercial and financial expertise that can be evidenced
 • Knowledge of golf, retail, coaching, event management
 • Experience in leisure/tourism industry
 • Proficient IT skills
 • Ability to manage the demands/golf experience of members and visitors
 • Ability to manage in a cost sensitive environment
 • The ability to communicate in both Welsh & English is desirable but not essential

Personal Attributes

 • Good business acumen
 • Driven by results
 • Willing to deliver change and encourage growth
 • Customer focused
 • Self-motivated
 • Good interpersonal skills
 • Positive attitude
to APPLY :

Please send your CV to [email protected] 


Teitl y swydd: Statws Cyflogaeth: Pecyn:

Rheolwr Gweithrediadau Golff
Gweithiwr Llawn Amser
Cyflog Cystadleuol + cynllun bonws yn seiliedig ar gymhelliad

Wedi’i ddylunio gan William Herbert Fowler, agorwyd Clwb Golff Porth Llechog yn swyddogol yn 1913, cwrs arfordirol sydd wedi’i hen sefydlu mewn ardal dwristiaeth o’r radd flaenaf, cwrs uchel ei barch sydd ag enw rhagorol. Clwb i aelodau ac a reolir gan Bwyllgor Gweithredol sy’n ymroddedig i wella’r cwrs a’r holl brofiad o chwarae golff.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd lle ein gweithiwr golff PGA sy’n gadael ar ôl 25 mlynedd.

Bydd y rôl yn cymryd cyfrifoldeb am y profiad golff i aelodau ac ymwelwyr, ochr yn ochr â datblygiad masnachol y busnes golff. Bydd y datblygiad masnachol yn canolbwyntio’n bennaf ar roi mwy o bwyslais ar Werthu a Marchnata, recriwtio a chadw aelodau a denu mwy o ymwelwyr, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.

Byddai cymwysterau hyfforddi golff a chymwysterau cysylltiedig yn fanteisiol ond nid yn orfodol, byddai angen rheoli siop golff ynghyd â rheoli digwyddiadau ar gyfer aelodau ac ymwelwyr.

Byddai’r Rheolwr Gweithrediadau Golff yn gweithio ar y cyd â Phwyllgor Gweithredol y Clwb i ddatblygu cyfeiriad strategol ar gyfer y busnes golff gan gynnwys adeiladu presenoldeb Proffesiynolyn Golff yn y dyfodol gyda phwyslais ar greu twf incwm o ffrydiau refeniw newydd a phresennol. Byddai hefyd yn cynnwys cynnal a datblygu perthnasoedd gyda’n partneriaid twristiaeth.

Rhinweddau a Phrofiad

Mae cymwysterau golff yn hanfodol
Arbenigedd masnachol ac ariannol y gellir ei ddangos
Gwybodaeth am golff, manwerthu, hyfforddi, rheoli digwyddiadau
Profiad yn y diwydiant hamdden / twristiaeth
Sgiliau TG
Y gallu i reoli gofynion / Profiad Golff aelodau ac ymwelwyr
Y gallu i reoli mewn amgylchedd cost-sensitif
Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol Rhinweddau Personol
Craffter busnes da
Wedi’i yrru gan ganlyniadau
Yn barod i sicrhau newid ac annog twf
Canolbwyntio ar y cwsmer
Hunangymhelliant
Sgiliau rhyngbersonol da
Agwedd gadarnhaol
YMGEISIO: anfonwch CV at
DYDDIAD CAU: 12fed Mawrth 2021

Close